CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ CÁC HỌC PHẦN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2020-2021 NGÀNH: ĐH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG