Bộ môn Nông nghiệp

Bộ môn Nông nghiệp được thành lập năm 2017, là một trong 2 bộ môn trực thuộc Khoa Nông – Lâm – Ngư, trường Đại học Quảng Bình. Bộ môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi thú y, Nuôi trồng Thủy sản.

1. Giới thiệu Bộ môn

Để đáp ứng chiến lược phát triển của khoa, Bộ môn Nông nghiệp được thành lập năm 2017, trên cơ sở chia tách và sát nhập 2 bộ môn Lâm nghiệp – Trồng trọt và Chăn nuôi – Thuỷ sản. Bộ môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi thú y, Nuôi trồng Thủy sản.

Sự thành lập bộ môn Nông nghiệp ghi nhận sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo của Nhà trường. Tiền thân 2 bộ môn trước đây đã tham gia đào tào nhiều khoá Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Lâm nghiệp, Trồng trọt, Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy sản, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Bình và khu vực.

2. Đội ngũ giảng viên

 1. ThS. Trần Thị Yên, Chuyên môn Thuỷ sản, Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0914.057.651, email: yentt@qbu.edu.vn

 1. Tiến sĩ Trần Thế Hùng, Chuyên môn Lâm nghiệp (Viện trưởng)

Số điện thoại: 0912.223.773, email: hungtt@qbu.edu.vn

 1. Tiến sĩ Nguyễn Phương Văn, Chuyên môn Lâm nghiệp (Trưởng phòng Quản trị)

Số điện thoại: 0912.162.111, email: vannp@qbu.edu.vn

 1. Tiến sĩ GV Phan Thanh Quyết, Chuyên ngành Nông –  Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0853677565, email:thanhquyetqbuni@gmail.com

 1. Tiến sĩ Trương Thị Hoàng Hà, Chuyên ngành Trồng trọt

Số điện thoại: email: hatth@qbu.edu.vn

 1. ThS. Nguyễn Quang Hùng, Phó Trưởng Bộ môn, Chuyên môn thuỷ sản

Số điện thoại: 0916.674.858, email: hungnq@qbu.edu.vn

 1. TS. Trần Lý Tưởng, Chuyên môn Lâm nghiệp, môi trường

Số điện thoại: 0941.700.555, email: tuongtl@qbu.edu.vn

 1. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Chuyên môn Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0948225287, email: phuongntq@qbu.edu.vn

 1. ThS. Trần Công Trung, Chuyên môn Thuỷ sản

Số điện thoại: 0979.181.699, email: trungtc@qbu.edu.vn

 1.  ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh, Chuyên môn Thuỷ sản

Số điện thoại: 0979.181.699, email: trungtc@qbu.edu.vn

 1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Chuyên môn Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0912.037.611, email: huongntt@qbu.edu.vn

 1. Thạc sĩ Bùi Thi Thục Anh, Chuyên ngành Trồng trọt

Số điện thoại: 0914.749.986, email: anhbtt@qbu.edu.vn

 1.  ThS. Lê Thị Hương Giang, Chuyên ngành Trồng trọt

Số điện thoại: 0935.019.188, email: gianglth@qbu.edu.vn

 1. ThS. Diệp Thị Lệ Chi, Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

Số điện thoại: 0919.465.346, email: chidtl@qbu.edu.vn

 1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

Số điện thoại: 0945.321.819, email: thuyntt@qbu.edu.vn