Bộ môn Sinh học – Môi trường

Bộ môn Sinh học – Môi trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 ngành Sinh học và Môi trường, theo quyết định số 689/QĐ-ĐHQB của trường Đại học Quảng Bình.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và đào tạo các ngành Đại học Sư phạm Sinh học, Đại học Quản lý Tài nguyên Môi trường. Giảng viên trong bộ môn còn tham gia giảng dạy các học phần cơ sở trong hệ đào tạo ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Giáo dục Tiểu học, Mầm non, Giáo dục Thể chất…

Giảng viên trong bộ môn có trình độ cao, đạt chuẩn, được đào tạo chính quy từ các cơ sở giáo dục hàng đầu ở trong và ngoài nước.

Ngoài chức năng giảng dạy, giảng viên trong bộ môn tích cực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Hàng năm thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia hội nghị, hội thảo khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Các hướng nghiên cứu chính: Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; Sinh học và sinh thái học các loài sinh vật có giá trị kinh tế và các loài quý hiếm; Sinh học xử lý ô nhiễm môi trường; Sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật và phát triển bền vững; Đánh giá và quan trắc chất lượng môi trường bằng sinh vật chỉ thị; Quản lý chất thải rắn; Đánh giá tác động môi trường; Hệ thống quản lý môi trường…

2. Đội ngũ Giảng viên

 1. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Trà – Trưởng Bộ môn (Phó viện trưởng)

Phụ trách các học phần: Hình thái – Giải phẫu học thực vật, Phân loại học thực vật, Sinh lý học thực vật, Tài nguyên thực vật, Sinh vật chỉ thị Môi trường, Sinh học phát triển cá thể thực vật, Hệ thống quản lý ISO.

 1. Tiến sĩ Trần Lý Tưởng (Phó viện trưởng)

Phụ trách các học phần: Đo đạc bản đồ, Tai biến thiên nhiên, Đánh giá tác động môi trường, Ứng dụng tin học trong giảng dạy Sinh học, Sinh thái môi trường

 1. Tiên sĩ Võ Văn Thiệp

Phụ trách các học phần: Động vật học, Giải phẫu so sánh động vật, Sinh học phát triển cá thể động vật,

 1. Thạc sĩ Lê Khắc Diễn – Giảng viên môn Sinh học.

Phụ trách các học phần: Di truyền học, Tiến hóa, Phương pháp giảng dạy Sinh học.

 1. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Tâm – Giảng viên môn Sinh học

Phụ trách các học phần: Sinh lý học trẻ em, Giải phẫu sinh lý trẻ em lứa tuổi Mầm Non và Tiểu học, Vệ sinh dinh dưỡng trẻ em.

 1. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Bình – Giảng viên môn Sinh học

Phụ trách các học phần: Công nghệ sinh học, Hóa Sinh học, Vi sinh vật học, Vi sinh vật môi trường, Sinh học phân tử, Thực tập nghiên cứu thiên nhiên.

 1. Thạc sĩ Lê Thị Thu Phương – Giảng viên môn Sinh học

Phụ trách các học phần: Động vật học, Giải phẫu sinh lý người, Giải phẫu học, Sinh học Sinh sản.

 1. Thạc sĩ Hoàng Anh Vũ – Giảng viên ngành Môi trường

Phụ trách các học phần: Độc học môi trường, Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ, Tai biến thiên nhiên, Đánh giá tác động môi trường

 1. Thạc sĩ Võ Thị Nho – Giảng viên ngành Môi trường

Phụ trách các học phần: Quản lý chất thải rắn, Quản lý môi trường, Kinh tế tài nguyên, Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước.

 1. NCS Lê Khánh Vũ – Chuyên viên phụ trách phòng thực hành Sinh học (Đang học NCS tại Nga).

Phụ trách và quản lý phòng thí nghiệm thực hành, hướng dẫn sinh viên thực hành chuyên môn.

 1. NCS Nguyễn Thị Tuấn Diệp – Giảng viên ngành Môi trường, đang học NCS tại Nga

Phụ trách các học phần: Sinh thái học môi trường, Bảo vệ môi trường nông nghiệp.