VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN ĐỘNG CHÂU – KHE NƯỚC TRONG.